Privacybeleid van Hoveniersbedrijf M. van Oorschot

25 april 2018

Hoveniersbedrijf M. van Oorschot hanteert het volgende privacybeleid met betrekking tot het gebruik van zijn website www.vanoorschothoveniers.nl.

Algemeen

Hoveniersbedrijf M. van Oorschot gebruikt nooit gegevens over bezoekers van zijn websites om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam e.d.). Hoveniersbedrijf M. van Oorschot stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden ter beschikking.

Waar hieronder wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde url, ip-nummer, tijdstip, HTTP-referer-url (inclusief soms uw zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Hoveniersbedrijf M. van Oorschot registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele geaardheid of voorkeur, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.

Virussen en veiligheid

Deze website wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Hoveniersbedrijf M. van Oorschot handhaaft ten allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Deze website kan tevens links bevatten naar andere sites. Hoveniersbedrijf M. van Oorschot is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden website.

Door Hoveniersbedrijf M. van Oorschot verzonden e-mail

Door Hoveniersbedrijf M. van Oorschot verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Hoveniersbedrijf M. van Oorschot staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Auteursrecht

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze website, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Hoveniersbedrijf M. van Oorschot. Informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Hoveniersbedrijf M. van Oorschot.

De website van Hoveniersbedrijf M. van Oorschot

Hoveniersbedrijf M. van Oorschot stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en een bezoek brengt aan onze website. Hoewel de informatie op deze website permanent zo nauwkeurig en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in modellen, uitvoeringen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de website kunnen daarom op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Webbezoek en zoekopdrachten

Wanneer u onze website(s) bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen, c.q. zoekopdrachten, in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Contactformulieren en e-mail

Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op een van onze websites invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Cookiebeleid

Het door Hoveniersbedrijf M. van Oorschot gevoerde cookiebeleid kunt u vinden in het menu onder het kopje ‘cookieverklaring’.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken. Hoveniersbedrijf M. van Oorschot stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Hoveniersbedrijf M. van Oorschot wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met uw persoonsgegevens omgaat. Dit privacy- en cookiebeleid wil daar een bijdrage aan leveren. Als u echter vragen hebt over de manier waarop Hoveniersbedrijf M. van Oorschot met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u altijd een schriftelijk verzoek sturen aan Hoveniersbedrijf M. van Oorschot.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van u verzoek zal Hoveniersbedrijf M. van Oorschot het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of verbeteren, tenzij en voor zover de wet Hoveniersbedrijf M. van Oorschot verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of dat er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Verzoek richten aan Hoveniersbedrijf M. van Oorschot

Waar in dit privacybeleid wordt gesproken van een schriftelijk verzoek aan Hoveniersbedrijf M. van Oorschot, dan kunt u dat in eerste instantie via het contactformulier of per e-mail indienen. In verband met de vele vormen van misbruik van online communicatie (waaronder formulierspam en e-mailspam), kunnen wij echter niet garanderen dat een dergelijk verzoek ons bereikt. Bovendien leert de ervaring dat online verzoeken vaak onvolledig of onzorgvuldig zijn en niet alle gegevens bevatten die nodig zijn om het te kunnen afhandelen. Wij achten ons daarom alleen gebonden aan een passende reactie op een daadwerkelijk schriftelijk verzoek. Dat wil zeggen: in de vorm van een behoorlijke brief, getypt of leesbaar geschreven op papier, voorzien van naam en adres van de afzender, gedateerd en ondertekend, met daarin een duidelijk verzoek voorzien van alle benodigde gegevens, per post bezorgd op het vestigingsadres van Hoveniersbedrijf M. van Oorschot.

Wijzigingen

Hoveniersbedrijf M. van Oorschot behoudt zich het recht voor zijn privacybeleid aan te passen. Hoveniersbedrijf M. van Oorschot adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien wezenlijke wijzigingen worden doorgevoerd, wordt dit duidelijk op de website aangegeven.

Het privacybeleid is het laatst gewijzigd op 25 april 2018